:::GEODETSKA DELA IZVAJAMO PO VSEJ SLOVENIJI:::

Pridobitev potrdila iz zbirke geodetskih podatkov

 

Vsakdo ima pravico pridobiti potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov.

Lastnik lahko pridobi zbirne podatke o tem, pri katerih parcelah, stavbah in delih stavb je vpisan kot lastnik (potrdilo »seznam nepremičnin« ali potrdilo »zbirni podatki o nepremičninah«). Pravico pridobiti zbirne podatke o lastništvu parcel, stavb in delov stavb imajo tudi državni organi in notarji za izvajanje uradnih nalog; geodetska podjetja, ki lahko v skladu z zakonom, ki ureja geodetsko dejavnost, izvajajo geodetske storitve, pa za namene izvajanja geodetskih storitev po predpisih, ki urejajo geodetsko dejavnost in evidentiranje nepremičnin.

Druge osebe lahko pridobijo zbirne podatke o lastništvu parcel, stavb in delov stavb, če tako določa zakon.

 

1. potrdila o parceli:
prikaz parcele: je potrdilo iz zemljiškokatastrskega prikaza, ki vsebuje parcelno številko parcele, za katero je izdelan, grafični prikaz oblike parcele in medsebojne lege parcele, za katero je izdelan in celih ali delov sosednjih parcel s parcelnimi številkami ter prikaz urejenih mej;
načrt parcele: je potrdilo iz zemljiškokatastrskega načrta, ki vsebuje parcelno številko parcele, za katero je izdelan, grafični prikaz meje parcele na podlagi koordinat zemljiškokatastrskih točk, ki so evidentirane s predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu, parcelne številke in zemljiškokatastrske točke;
potrdilo o parceli: vsebuje parcelno številko, površino parcele, dejansko rabo zemljišča z deleži dejanske rabe, boniteto zemljišča s površino, številko stavbe, ki stoji na parceli, in površino zemljišča pod stavbo ter podatek, ali je stavba vpisana v kataster stavb, ime občine, podatek o tem, ali je meja parcele urejena, katastrski dohodek, podatke o lastništvu parcele in podatke o upravljavcu parcele, če je parcela v upravljanju;

2.  potrdilo o stavbi in o delih stavb:
vsebuje podatke o stavbi (številka stavbe, višine stavbe, površina, dejanska raba stavbe, število etaž, parcelna številka parcele, na kateri stoji stavba, ime občine, naslov, če ima stavba določeno hišno številko) in podatke o delih stavb (številka dela stavbe, površina, uporabna površina, površina prostorov, ki pripadajo delu stavbe, dejanska raba dela stavbe, številka etaže, številka stanovanja ali poslovnega prostora, naslov, če ima del stavbe določeno hišno številko, podatek o lastništvu delov stavb in podatke o upravljavcu delov stavbe, če je stavba ali del stavbe v upravljanju);

3.  seznam nepremičnin:
je potrdilo s seznamom nepremičnin, pri katerih je oseba kot lastnik vpisana v zemljiški kataster ali kataster stavb; vsebuje podatke o lastništvu nepremičnin, seznam parcel, evidentiranih v zemljiškem katastru, pri katerih je oseba vpisana kot lastnik parcel, z navedenim deležem lastništva in seznam stavb in delov stavb, evidentiranih v katastru stavb, pri katerih je oseba vpisana kot lastnik stavb ali delov stavb, z navedenim deležem lastništva;

4. zbirni podatki o nepremičninah:
to potrdilo vsebuje seznam nepremičnin iz prejšnje  točke, poleg tega pa dodatno vsebuje še naslednje zbirne podatke:
• za parcele s tega seznama: parcelno številko, površino parcele, dejansko rabo zemljišča z deleži dejanske rabe, boniteto zemljišča s površino, številko stavbe, ki stoji na parceli in površino zemljišča pod stavbo ter podatek, ali je stavba vpisana v kataster stavb, ime občine, podatek o tem, ali je meja parcele urejena, katastrski dohodek, podatke o lastništvu parcele in podatke o upravljavcu parcele, če je parcela v upravljanju;
• za stavbe in dele stavb s tega seznama: podatke o stavbi (številka stavbe, višine stavbe, površina, dejanska raba stavbe, število etaž, parcelna številka parcele, na kateri stoji stavba, ime občine, naslov, če ima stavba določeno hišno številko) in podatke o delih stavb (številka dela stavbe, površina, uporabna površina, površina prostorov, ki pripadajo delu stavbe, dejanska raba dela stavbe, številka etaže, številka stanovanja ali poslovnega prostora, naslov, če ima del stavbe določeno hišno številko, podatek o lastništvu delov stavb in podatke o upravljavcu delov stavbe, če je stavba ali del stavbe v upravljanju);

5. potrdilo o naslovu stavbe:
vsebuje šifro in ime občine, šifro in ime naselja, šifro in ime ulice (če obstaja), hišno številko, dodatek k hišni številki (če obstaja), številko in ime pošte, šifro in ime katastrske občine, številko stavbe in parcelno številko parcele, na kateri stoji stavba.

 

(vir:http://e-uprava.gov.si)

Hits: 3242

Z brskanjem po spletni strani www.geodet-md.net se strinjate z uporabo piškotkov.